Özgecan Aslan’ın Öldürülmesi Sonrası Yaşanan Toplumsal ve Hukuki Süreçler

Sedef Berberoğlu Davası — Ağırlaştırılmış müebbet hapis
Ayça Tekin Davası — Müebbet hapis
Selime Günaydın Davası — Müebbet hapis
Meral Timtik Davası — İyi hal indirimiyle müebbet hapis
Elif Konur Davası — Ağırlaştırılmış müebbet
Gamze Uslu Davası — İyi hal indirimiyle 25 yıl hapis
Gülay Memiş Davası — Müebbet hapis cezası

--

--

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
140journos

140journos

12.9K Followers

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.