‘99 Yıkımının Hemen Yanındaki Mangal Partisi

(Fotoğraf: Depo Photos aracılığıyla)
(Fotoğraf: Depo Photos aracılığıyla)
(Fotoğraf: Depo Photos aracılığıyla)
(Fotoğraf: Depo Photos aracılığıyla)
(Fotoğraf: Depo Photos aracılığıyla)
(Fotoğraf: Depo Photos aracılığıyla)

--

--

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
140journos

140journos

12.9K Followers

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.