haftalık yazılı medyada yer alan haberler aktarımı #3

“motorlu taşıtlar trafik karmaşasını çözmemize yardımcı olacak.”

“Mayıs sonundaki Fethullahçı polis provokasyonları ile laik kitlelerin kasıtlı kışkırtılmasıyla başlayan Gezi olayları sonrasında dindar bilinen herkese saldırılara dönüşmüştü.”

“solcular dershane yaktı”

“sol dershane yaktı”

“çapulcular dershane yaktı”

“gezi dershane yaktılar”

“gezi olayları dershane”

“gezi dershane saldırısı”

“gezi darbe girişimi dershane”

“Çünkü hem senin hem kimi yakın akrabalarının geçmişi yolsuzluk örnekleriyle dolu. Dinime küfreden bari Müslüman olsa atasözümüzü hiç unutma.”

--

--

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store