sevgilimol_66@ hotmail.com

Diana Scully “Cinsel Şiddeti Anlamak” kitabında “…Cinsler arasındaki bu güç dengesizliği erkeklere kadınların dünyasını görmezden gelme hakkını tanırken, kadınların ikincil konumu bizi erkeklerin dünyasını daha dikkatle izlemeye zorlar.” der.

(Fotoğraf: İpek Çınar/140journos için)

Üzülerek biliyorum ki taciz kavramı hala tam olarak anlaşılamıyor ve durumun içinde fiziksel bir temas olmadığı sürece “Fazla abartmıyor musun?”, “Adam hoşlanabileceğin biri olsaydı; bir barda, kafede karşılaşsaydınız sorun yapmazdın ama.” gibi tepkilere neden oluyor.

(Fotoğraf: İpek Çınar/140journos için)
(Fotoğraf: İpek Çınar/140journos için)
(Fotoğraf: İpek Çınar/140journos için)

--

--

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
140journos

140journos

12.9K Followers

140journos, türkiye’yi anlamak için orijinal belgesel videolar, nitelikli araştırmalar ve görsel hikayeler üreten bir yeni medya yayıncısı.